Mellby Ör Inn

Sevärdheter

Sevärdheter

 Upplev Öland som aldrig förr

Sevärdheter

Lighthouse

 

Mellby Ör Inn har ett fantastiskt läge mitt i Ölands Världsarv. Vi ligger dessutom mitt på Fågelvägen,
en 50 km lång sträcka från Gårdby i norr till Ottenby i söder. Fågelvägen är en av Sveriges 19 Turistvägar
med inte mindre än 31 sevärdheter. Här finns ett rikt utbud av fornborgar, fågellokaler,
runstenar, kyrkor, vandringsleder, naturreservat och mycket mer.

 

 

 

Sevärdheter längs med Fågelvägen:

http://fagelvagen.com/

1. Gårdby hamn:Liten småbåtshamn med några sjöbodar och ett tiotal sommarstugor. Här är en av de allra bästa lokalerna för att se fågelsträcket på östra Öland.

2. Dröstorps naturreservat:Här möter besökaren Stora alvarets topografiskt mest varierade delar, många geologiskt intressanta fenomen och ett mycket rikt växt- och djurliv.
  Dröstorps ödeby – Byn anlades i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet i samband med en befolkningsökning. Den övergavs sedan under slutet av 1800-talet och byn lämnades åt    förgängelsen.
  Björnflisan – Runsten som finns dokumentation kring sedan 1634.
  Tornrör – Det största och mäktigaste bronsåldersröset inom området.
  Dröstorps mosse: Alvarsjö med rikt fågelliv.

3. Sandby skjutfält: Nedlagt militärt skjutfält. Här ses ofta vadare på de öppna ytorna och småfåglar i dungarna.
  Sandby borg – Sandby borg är den enda av de öländska fornborgarna som är belägen vid vattnet. Borgen har visat sig ruva på en dramatisk historia och ger idag oss en insikt i det stundtals      våldsamma livet på Öland under folkvandringstiden (400-550 e Kr).

4. Frösslundamossen: Alvarsjö som utgör en vacker fågellokal.

5. Möckelmossen: Möckelmossen är Ölands största alvarsjö, vilket innebär att den håller vatten året om. I mossen kan såväl gädda som abborre påträffas. I södra delen av mossen finns en informationsplats med utställning, parkering och handikapptoalett.

6. Stenåsa badplats: Lugn sandstrand med sandbotten, stora gräsytor för aktiviteter, barnvänligt.
  Stenåsa fågeltorn – Beläget vid badplatsen och en perfekt plats för att ta del av östra Ölands fågelsträck.
  Triberga-Alby mosse: Triberga-Alby mosse är representativ för Stora alvarets  våtmarker. Våtmarken har bildats genom uppdämning mot Östra landborgen. Triberga-Alby mosse hade  ungefär samma utbredning i början av 1800-talet som idag. Markerna är sedan  årtusenden betesmark och betas idag av nötkreatur och hästar.

8. Triberga borg: Borgen har en inre diameter av 60 meter och är något elliptisk. Uppbyggnaden påminner om Eketorps borg. Det är troligt att de användes under samma tidsperiod.

9. Triberga läge: Ett läge var tidigare en informell anläggningsplats för mindre båtar. Idag är Triberga läge huvudsakligen känt för möjligheterna att se många olika fågelarter.

10. Tingstads flisor:Tingstads flisor är två stycken, drygt tre meter höga, tillhuggna kalkstensflisor som är resta högt uppe på en gammal strandvall. I ett öppet landskap syns flisorna på långt håll och de har troligen fungerat som riktmärken för de som färdats över alvaret. Platsen nämns första gången i en handling från 1393. Enligt folktraditionen samlades människor från byarna runt omkring för att vgöra gemensamma ärenden, lösa tvister och avkunna domar.

11. Görans dämme:En 1 km lång fin grusväg leder ner till Hulterstads strand. Här finns vackra sjömarker, en liten sandstrand och söder om denna enorma fossilrika kalkstenshällar liknandes stora salsgolv. Görans Dämme är en restaurerad fågellokal med obersvationsplattform.

Fågelvägen map12. Hulterstads alvar naturreservat:
 Alvarmark med stor artrikedom, bland annat den endemiska Alvarmalörten.

13. Hulterstads gravfält: Ett av Ölands största gravfält, utgrävningar har visat att orten haft stor betydelse under järnåldern.

14. Skärlövs fiskehamn:
 Liten fiskehamn med grillplats och badbrygga.

15. Rastplats (Skärlövs alvar): Vid en före detta banvaktsstuga finns en rastplats med vindskydd, toalett och eldstad.

16. Skulpturleden (Mellbys alvar): En kilometerlång vandringsled med bland annat skulpturen Dukat bord. En rastplats för kropp och själ, på den gamla banvallen.

17. Mellby ör: Vacker natur och fågellokal vid kusten med 1,5 km promenad från landsvägen.

18. Segerstads fyr: Fyrområdet är en av de bästa platserna att beskåda fågelsträcken utmed Ölands ostkust. Fyren, från 1883, befinner sig på en 2 km promenad eller cykeltur från landsvägen.

19. J.A.G.S. Museum/Turistinformation: Museum med träskulpturer av Johan August Gustafsson (1852-1932) som levde hela sitt liv i Segerstads socken på sydöstra Öland. Han var bonde och sjöman, men framförallt var han konstnär, bildhuggare och möbelsnickare. Här finns även turistinformation och kaffeservering på sommaren.

20. Seby gravfält: Gravfältet är från järnåldern och är ett av Ölands största med 285 fornlämningar inom en kilometer. De stora resta flisorna ger området en monumental karaktär.
  Seby runsten:Stenen är Ölands största runsten. Inskriften är från 1100-talet och lyder ”Ingjald och Näf och Sven, de läto  resa stenen efter Rodmar, sin fader”.

22. Seby läge:Badplats med pir ut i havet. Söder om badplatsen finns fina strandängar och långgrunda stränder för fågelskådning vid Gammalsby sjömarker. Markerna vid Seby läge är fina orkidémarker.
  Träby borg: Detta är en av Ölands mest egenartade borganläggningar. Den består av tre med varandra sammanbyggda  murar av rund eller oval planform. Det finns inte mycket kvar av anläggningen. Inga fornfynd är kända från anläggningen.

24. Solberga naturreservat:Reservatet är beläget väster om byn Solberga. Följ väg 136 till vägen som skär alvaret, mellan Södra Möckleby i väster och byn Torngård i öster. Längs vägen finns en parkerings- och informationsplats med rastbord, ungefär mitt på alvaret. Härifrån kan du följa den spångade strövstigen fram till reservatet.

25. Gräsgårds fiskehamn:Tillgång till torrtoalett, sopkärl, el och vatten sommartid. Observationsplattform för fågelskådning på norra sidan av hamnen.

26. Mellstaby naturreservat: Reservatet är beläget söder om naturreservatet Solberga alvar som ligger på Stora alvaret mellan Södra Möckleby och Torngård. Reservatet nås lättast till fots via Solberga alvar från den informations- och parkeringsplats som finns ungefär mitt på alvaret längs med vägen. Reservatet kan även nås till fots i dess sydöstra del, där det finns en informationsskylt. Stättor finns i reservatets östra och västra del.

27: Kvinnsgröta naturreservat: Detta är ett av naturreservaten på Stora Alvaret. Det gränsar i norr till Mellstaby alvar. I väster breder stora hällmarker ut sig. I de östra delarna av området löper ett antal höjdryggar i nordsydlig riktning.

28: Eketorps borg: Få platser i Sverige har så många fornminnen som Öland. Det finns 19 fornborgar från järnåldern, men endast en som har grävts ut helt och rekonstruerats. Utgrävningarna skedde mellan 1964 och 1974, rekonstruktionerna påbörjades därefter och 1984 invigdes museet i den återuppbyggda borgen av kung Carl XVI Gustaf.

29. Näsby badplats: Kommunal badplats med badbrygga, toalett, sandstrand och gräs. Belägen i Ås socken, 5 km utmed östra landsvägen norr om Ås kyrka, Ottenby.

30. Karl X Gustavs mur: Den 4,5 km långa Karl X Gustavs mur byggdes tvärs över Öland under 1650- talet och skiljde kungsgårdens mark från den övriga kronoallmänningen. Murens syfte var inte att hålla inne kungsgårdens hjortar utan snarare en revirmarkering från konungens sida.

31. Ölands södra udde och Ottenby naturreservat: Ottenby på Ölands sydspets är ett av Sveriges förnämsta och mest välbesökta naturreservat. Området är kanske mest känt för mängden av flyttfåglar och fågelstationen. Här rastar och häckar ett stort antal vadare, änder, gäss och småfåglar och här bedrivs ringmärkning och flyttfågelforskning sedan 1946. Här finns enastående växt- och djurliv.
  Kungsstenarna – Kungsstenarna är två resta stenar som markerar en gravanläggning från järnåldern. De ligger strax väster om parkeringen i södra Ottenby lund.
  Shäferiängarna – Shäferieängarna är en del av Ottenby naturreservat. Det är en av Nordeuropas största slåtterängar och består dessutom av vidsträckta betesmarker med intressanta  geologiska formationer (strandvallar). Här blommar slåtterberoende arter som Späd ögontröst och Slåtterblomma. På de stora betesmarkerna bedrivs naturvården med betande får och  nötkreatur från Ottenby Kungsgård.
  Långe Jan – Fyren Långe Jan är 41,6 meter hög. Om du går de 197 trappstegen upp till toppen får du en fantastisk vy över havet och södra Öland. Fyren är ett byggnadsminne och ligger inom  Ottenby naturreservat.
  Naturum – Här kan du se fågelutställningar och lära mer om fåglarnas sträck eller om naturen i Ottenby naturreservat. Testa hur olika fåglar låter eller ställ frågor till personalen om hur man  kan se vissa fåglar. Här finns informationsmaterial och böcker att köpa.