Upplev Öland som aldrig förr

  Sevärdheter
  Mellby Ör Inn har ett fantastiskt läge mitt i Ölands Världsarv. Vi ligger dessutom mitt på Fågelvägen, en 50 km lång sträcka från Gårdby i norr till Ottenby i söder. Fågelvägen är en av Sveriges 19 Turistvägar med inte mindre än 31 sevärdheter. Här finns ett rikt utbud av fornborgar, fågellokaler, runstenar, kyrkor, vandringsleder, naturreservat och mycket mer.

  Tourist destinations
  Mellby Ör Inn has a fantsastic location in the middle of the World Heritage. We are also on the middle of ” Fågelvägen” a 50 km coastal road from Gårdby in the north to Ottenby in the south. Fågelvägen is one of Swedens 19 tourist roads and has a vast spectrum of ringforts, birdlocations, runestones, windmills, churches, hikingtrails, nature reservs and more.

  Sevärdheter längs med Fågelvägen

  1. Gårdby hamn Liten småbåtshamn med några sjöbodar och ett tiotal sommarstugor. Här är en av de allra bästa lokalerna för att se fågelsträcket på östra Öland.

  Gårdby Harbor: Small harbour with a few fishing cottages. A good birdlocation to watch the migrating birds.

  2. Dröstorps naturreservat Här möter besökaren Stora alvarets topografiskt mest varierade delar, många geologiskt intressanta fenomen och ett mycket rikt växt- och djurliv.
  Dröstorps ödeby Byn anlades i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet i samband med en befolkningsökning. Den övergavs sedan under slutet av 1800-talet och byn lämnades åt förgängelsen.
  Björnflisan Runsten som finns dokumentation kring sedan 1634.
  Tornrör Det största och mäktigaste bronsåldersröset inom området. 
  Dröstorps mosse Alvarsjö med rikt fågelliv.

  Dröstorps Naturereserve:  The "Stora Alvarets " most typographically varied part, geologicaly interesting fenomena, wide botanic- and animal- life.
  Dröstorps Ödeby:  Deserted village from the 1600-1700s
  Björnflisan ( Runestone )
  Tornrör ( Bronze age , Dröstorp ): Large Bronze age burial mound.
  Dröstorps mosse: "Alvar" lake with  rich bird life.

  3. Sandby skjutfält Nedlagt militärt skjutfält. Här ses ofta vadare på de öppna ytorna och småfåglar i dungarna.
  Sandby borg Sandby borg är den enda av de öländska fornborgarna som är belägen vid vattnet. Borgen har visat sig ruva på en dramatisk historia och ger idag oss en insikt i det stundtals våldsamma livet på Öland under folkvandringstiden (400-550 e Kr).

  Sandby Skjutfält: Birdlocation wiht small birds and wading birds.
  Sandby Borg: Sandby borg is a ringfort, one of at least 15 on Öland.

  4. Frösslundamossen Alvarsjö som utgör en vacker fågellokal.

  Frösslundamossen: "Alvar" lake with lots of birdlife.

  5. Möckelmossen Möckelmossen är Ölands största alvarsjö, vilket innebär att den håller vatten året om. I mossen kan såväl gädda som abborre påträffas. I södra delen av mossen finns en informationsplats med utställning, parkering och handikapptoalett.

  Möckelmossen is Ölands largest "alvar lakes", open water all year around. At the south end of the lake you can find handicap bathroom, parking and information.

  6. Stenåsa badplats Lugn sandstrand med sandbotten, stora gräsytor för aktiviteter, barnvänligt.
  Stenåsa fågeltorn Beläget vid badplatsen och en perfekt plats för att ta del av östra Ölands fågelsträck.

  Stenåsa Badplats: Restful beach with grass and sand.
  Stenåsa Fågeltorn: Stenåsa Birdtower a great location to watch the birds migrate, interesting bird location all year.

  7. Triberga-Alby mosse: Triberga-Alby mosse är representativ för Stora alvarets våtmarker. Våtmarken har bildats genom uppdämning mot Östra landborgen. Triberga-Alby mosse hade ungefär samma utbredning i början av 1800-talet som idag. Markerna är sedan årtusenden betesmark och betas idag av nötkreatur och hästar.

  Triberga-Alby Mosse: Triberga-Alby mosse a representative for "Stora Alvarets" wetlands. Birdlife.

  8. Triberga borg: 
  Borgen har en inre diameter av 60 meter och är något elliptisk. Uppbyggnaden påminner om Eketorps borg. Det är troligt att de användes under samma tidsperiod.

  Triberga Borg: Ringfort that has a diameter of 60 meters and is somewhat elliptic. The way it was build reminds of Eketorps ringfort. They were probably used during the  same timperiod.

  9. Triberga läge: Ett läge var tidigare en informell anläggningsplats för mindre båtar. Idag är Triberga läge huvudsakligen känt för möjligheterna att se många olika fågelarter.

  Triberga läge: Earlier an informal dock for small boats. Today mainly a place to watch birds.

  10. Tingstads flisor: Tingstads flisor är två stycken, drygt tre meter höga, tillhuggna kalkstensflisor som är resta högt uppe på en gammal strandvall. I ett öppet landskap syns flisorna på långt håll och de har troligen fungerat som riktmärken för de som färdats över alvaret. Platsen nämns första gången i en handling från 1393. Enligt folktraditionen samlades människor från byarna runt omkring för att avgöra gemensamma ärenden, lösa tvister och avkunna domar.

  Tingstads flisor: Two 3 meter tall slate rocks raised on the Alvar. Acoding to folktradition people gathered from the villages around the rocks to solve twists and form judgements.

  11. Görans dämme: En 1 km lång fin grusväg leder ner till Hulterstads strand. Här finns vackra sjömarker, en liten sandstrand och söder om denna enorma fossilrika kalkstenshällar liknandes stora salsgolv. Görans Dämme är en restaurerad fågellokal med obersvationsplattform.

  Görans Dämme: A great birdlocation, with a observation platform.

  12. Hulterstads alvar naturreservat: Alvarmark med stor artrikedom, bland annat den endemiska Alvarmalörten.

  Hulterstads Alvar Naturreservat: Alvarland with lots of different typs of floral and fauna.


  13. Hulterstads gravfält: Ett av Ölands största gravfält, utgrävningar har visat att orten haft stor betydelse under järnåldern.

  Hulterstads Gravfält: One of Ölands largest burialfields, excavations shows that the area was of importance during the ironage.

  14. Skärlövs fiskehamn:
  Liten fiskehamn med grillplats och badbrygga.

  Skärlövs Fishing harbor: Small fishing harbor with grill and a dock.

  15. Rastplats (Skärlövs alvar): Vid en före detta banvaktsstuga finns en rastplats med vindskydd, toalett och eldstad.

  Restarea ( Skärlövs Alvar ):  Restarea with windshield, toilette and grillarea.

  16. Skulpturleden (Mellbys alvar): En kilometerlång vandringsled med bland annat skulpturen Dukat bord. En rastplats för kropp och själ, på den gamla banvallen.

  Skulpturleden ( Mellbys Alvar): One kilometer long sculpture trail a restarea for mind and body along the old railroadtrack.

  17. Mellby ör:
  Vacker natur och fågellokal vid kusten med 1,5 km promenad från landsvägen.

  Mellby Ör: Beautiful nature and birdlocation 1,5 km walk from the main road.

  18. Segerstads fyr: Fyrområdet är en av de bästa platserna att beskåda fågelsträcken utmed Ölands ostkust. Fyren, från 1883, befinner sig på en 2 km promenad eller cykeltur från landsvägen.

  Segerstads Lighthouse: The lighthouse area is one of the best places to watch the birds migration along the east coast of Öland. 2 km walk or bikeride from the main road.

  19. J.A.G.S. Museum/Turistinformation: Museum med träskulpturer av Johan August
  Gustafsson (1852-1932) som levde hela sitt liv i Segerstads socken på sydöstra Öland. Han var bonde och sjöman, men framförallt var han konstnär, bildhuggare och möbelsnickare. Här finns även turistinformation och kaffeservering på sommaren.

  J.A.G.S. Museeum / Turistinformation: Museum with wooden sculptures by  Johan August Gustafsson, 1852-1932, who lived his life in Segerstad on southeast Öland.

  20. Seby gravfält: Gravfältet är från järnåldern och är ett av Ölands största med 285
  fornlämningar inom en kilometer. De stora resta flisorna ger området en monumental
  karaktär.

  Seby Buriel field: Burial field from the ironage one of Ölands largest with 285 ancient monuments within one kilometer.

  21. Seby runsten: Stenen är Ölands största runsten. Inskriften är från 1100-talet och
  lyder ”Ingjald och Näf och Sven, de läto resa stenen efter Rodmar, sin fader”.

  Seby Runsten: The largest Runestone on Öland,  carvings from the 1100 s.

  22. Seby läge: Badplats med pir ut i havet. Söder om badplatsen finns fina strandängar och
  långgrunda stränder för fågelskådning vid Gammalsby sjömarker. Markerna vid Seby läge
  är fina orkidémarker.

  Seby Läge:  A place to swim with a dock . South of the dock are pretty beach meadows with shallow beaches for birdwatching. Orchid meadows.

  23. Träby borg: Detta är en av Ölands mest egenartade borganläggningar. Den består av
  tre med varandra sammanbyggda murar av rund eller oval planform. Det finns inte
  mycket kvar av anläggningen. Inga fornfynd är kända från anläggningen.

  Träby Borg: one of Ölands most unique fortsturctures. Three connected walls of round or oval shape. There is not much lefte of the fort.

  24. Solberga naturreservat: Reservatet är beläget väster om byn Solberga. Följ väg 136
  till vägen som skär alvaret, mellan Södra Möckleby i väster och byn Torngård i öster.
  Längs vägen finns en parkerings- och informationsplats med rastbord, ungefär mitt på
  alvaret. Härifrån kan du följa den spångade strövstigen fram till reservatet.

  Solberga Naturereserve: The  nature reserve is located west of the village Solberga on south Öland.Take road 136 to Ottenby south until the road that cross the Alvar between Södra Möckleby and Torngård.

  25. Gräsgårds fiskehamn:
  Tillgång till torrtoalett, sopkärl, el och vatten sommartid.
  Observationsplattform för fågelskådning på norra sidan av hamnen.

  Gräsgårds Fiskehamn: Fishing harbor on southeast Öland. Access to garbage, dry toilette and water. Caravans and mobile homes. Observationsplatform for birdwatching on north side.

  26. Mellstaby naturreservat: Reservatet är beläget söder om naturreservatet
  Solberga alvar som ligger på Stora alvaret mellan Södra Möckleby och Torngård.
  Reservatet nås lättast till fots via Solberga alvar från den informations- och
  parkeringsplats som finns ungefär mitt på alvaret längs med vägen. Reservatet kan
  även nås till fots i dess sydöstra del, där det finns en informationsskylt. Stättor finns
  i reservatets östra och västra del.

  Mellstaby Naturereserve: The nature reserve is located south of the reserve at Solberga on the  Large Alvar between Södra Möckleby and Torngård.

  27. Kvinnsgröta naturreservat: Detta är ett av naturreservaten på Stora Alvaret.
  Det gränsar i norr till Mellstaby alvar. I väster breder stora hällmarker ut sig. I de
  östra delarna av området löper ett antal höjdryggar i nordsydlig riktning.

  Kvinnsgröta Nature reserve: This  is a nature reserve on the large ”Alvar”.It borders in the north to Mellstaby Alvar nature reserve ( with parking and information sign )

  28. Eketorps borg: Få platser i Sverige har så många fornminnen som Öland. Det
  finns 19 fornborgar från järnåldern, men endast en som har grävts ut helt och rekonstruerats. Utgrävningarna skedde mellan 1964 och 1974, rekonstruktionerna påbörjades därefter och 1984 invigdes museet i den
  återuppbyggda borgen av kung Carl XVI Gustaf.

  Eketorps Fort: Few places in Sweden has as many ancient monuments as Öland. There are 19 forts from the ironage, but only one that has been escavated and reconsturcted. The escavation took place between 1964 and 1974, the reconstruction started after that and 1984 the grand opening of the museeum and the rebuilt ringfort took place.

  29. Näsby badplats: Kommunal badplats med badbrygga, toalett, sandstrand
  och gräs. Belägen i Ås socken, 5 km utmed östra landsvägen norr om Ås
  kyrka, Ottenby.

  Näsby Beach: Mörbylånga Municipal beach with a dock and toilettes, sand and grass beach.

  30. Karl X Gustavs mur: Den 4,5 km långa Karl X Gustavs mur byggdes tvärs
  över Öland under 1650- talet och skiljde kungsgårdens mark från den övriga kronoallmänningen. Murens syfte var inte att hålla inne kungsgårdens hjortar utan snarare en revirmarkering från konungens sida.

  Karl X Gustavs Wall: The 4,5 km lång wall was build by Karl X Gustav across the Island during the 1650's. to sepatate the kings land from the public land.

  31. Ölands södra udde och Ottenby naturreservat: Ottenby på Ölands
  sydspets är ett av Sveriges förnämsta och mest välbesökta naturreservat. Området är kanske mest känt för mängden av flyttfåglar och fågelstationen. Här rastar och häckar ett stort antal vadare, änder, gäss och småfåglar och här bedrivs ringmärkning och flyttfågelforskning sedan 1946. Här finns enastående växt- och djurliv.
  Kungsstenarna Kungsstenarna är två resta stenar som markerar en gravanläggning från järnåldern. De ligger strax väster om parkeringen i södra Ottenby lund.
  Shäferiängarna Shäferieängarna är en del av Ottenby naturreservat. Det är en av Nordeuropas största slåtterängar och består dessutom av vidsträckta betesmarker med intressanta geologiska formationer (strandvallar). Här blommar slåtterberoende arter som Späd ögontröst och Slåtterblomma. På de stora betesmarkerna bedrivs naturvården med betande får och nötkreatur från Ottenby Kungsgård.
  Långe Jan Fyren Långe Jan är 41,6 meter hög. Om du går de 197 trappstegen upp till toppen får du en fantastisk vy över havet och södra Öland. Fyren är ett byggnadsminne och ligger inom Ottenby naturreservat.
  Naturum Här kan du se fågelutställningar och lära mer om fåglarnas sträck eller om naturen i Ottenby naturreservat. Testa hur olika fåglar låter eller ställ frågor till personalen om hur man kan se vissa fåglar. Här finns informationsmaterial och böcker att köpa.

  Ölands sothern point and Ottenby nature reserve: Ottenby on Ölands south point is one of Swedens finest and most visited Narurereservs. The area is well known for the vast number of migrating birds and the birdobservataory. A great number of wading birds, geese, mallards and small birds rests and nests here, taging and migrationreserch of birds takes place here since 1946. Ottenby has a fantastic flora and fauna.
  Kungsstenarna: Two raised stones that marks a gravesite from the ironage, located west of the parking in the south Ottenby forest.
  Shäfferiängarna: Shäferiängarna a part of Ottenby naturereserve. It is one of  norden Europes largest mowingfield that also includes wide grazing pasturage with interesting geological formations. ( beachwalls ).
  Långe Jan:  The ligthhouse is 41,6 meters high. If you take the 197 steps to the top you will have a fantastic view of the soth point of Öland. The lighthouse is a monument in Ottenby naturereserv.
  Naturum: Here you can see birdexhibits and learn more about the birds migration or the Narurereserve. Listen to different birdsounds or ask the staff about birdwatching.

  Verksamhetsområden

  Hotellrum / The Inn

  Mellby Ör Inn har fina hotellrum med vacker utsikt över de Öländska landskapet. / Great location in the heart of the world heritage of Öland.

  Läs mer

  Sevärdheter

  Mellby Ör Inn har ett fantastiskt läge som dessutom ligger mitt på Fågelvägen, en 50 km lång sträcka från Gårdby i norr till Ottenby i söder.

  Läs mer

  Tillställning & Konferens

  Vi erbjuder möjlighet att abonnera Mellby Ör Inn under lågsäsong, September - April.

  Läs mer

  Mellby Ör Inn - Historia

  Ta del av Mellby Ör Inn, då och nu.

  Läs mer

  Bildgalleri

  Vi har öppet året runt, här kan ni uppleva alla fyra årstiderna med fullständig närvaro i den rofyllda atmosfären.

  Läs mer